Všeobecné obchodné podmienky pre poskytovanie ubytovacích služieb v hoteli Solisko

Článok I. Zmluvné strany

1. Zmluvnými stranami pri poskytovaní ubytovacích služieb /ďalej len Služby/ hotelom SOLISKO ďalej len Hotel/
klientom sú:
a/ HOTEL SOLISKO, s.r.o., Vrbov 260, hotel SOLISKO, Pri jazere 4046/1 Štrba – Štrbské Pleso, 05985 zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel Sro, vložka č. 24459/P, IČO: 46146628, DIČ: 2023264859, IČ DPH: SK 2023264859
b/ fyzické osoby alebo právnické osoby /ďalej len Klienti/
2. Objednávku na poskytovanie Služieb Hotelom /ďalej len Rezervácia/ môže uplatniť Klient u Hotela prostredníctvom internetu.
3. Obsah Rezervácie je uvedený na internetovej stránke Hotela – www.hotelsolisko.sk
4. Ak to kapacita Hotela umožňuje, ak má Rezervácia všetky stanovené náležitosti a ak Klient poskytne hotelu potrebné informácie na zabezpečenie splnenia tejto povinnosti, Hotel potvrdí Klientovi poskytnutie Služieb podľa jeho Rezervácie.
5. Potvrdenie Rezervácie uskutočňuje Hotel prostredníctvom internetu

Článok II. Poskytovanie Služieb Hotela Klientom

l. Hotel poskytuje Klientom Služby na základe ich Rezervácie len po jej potvrdení Hotelom a v súlade s týmto potvrdením, ak nedôjde k inej dohode zmluvných strán.
2. Hotel poskytuje Klientom Služby v dohodnutom rozsahu, inak v rozsahu a spôsobom, ktorý určujú platné materiály Hotela, najmä jeho internetová stránka www.hotelsolisko.sk
3. Za Služby poskytnuté Hotelom je Klient povinný zaplatiť Hotelu dohodnutú cenu, inak cenu uvedenú v platnom cenníku Hotela. To platí o výške ceny, spôsobe a čase jej zaplatenia.
4. Hotel je oprávnený požadovať platbu vopred alebo depozit. O tomto je Hotel povinný informovať Klienta písomne pri potvrdení Rezervácie. Výška depozitu je stanovená – 50 € a sťahuje sa automaticky z karty Klienta prostredníctvom banky. Bez vyplnenia údajov o kreditnej karte nie je možné dokončiť proces rezervácie.
5. Cena Služieb Hotela vyplýva z potvrdenia Rezervácie. Pokiaľ nebolo dohodnuté inak, platia ceny podľa Cenníka vyveseného na recepcii a uverejnené na internetovej stránke Hotela.
6. Splatnosť ceny Služieb je najneskôr v deň dohodnutého posledného dňa poskytnutia Služieb.

Článok III. Práva a povinnosti klienta

1. Klient má právo na poskytnutie Služieb od 14,00 hod.prvého dňa poskytnutia Služieb 2. Klient je povinný riadne odovzdať po poskytnutí Služieb príslušné izby Hotelu najneskôr do 11,00 hod. Dohodnutého posledného dňa poskytnutia Služieb, pokiaľ nebolo dohodnuté inak. Ak bude Klient v omeškaní so splnením tejto povinnosti, bude povinný zaplatiť Hotelu za každý deň omeškania cenu príslušných izieb podľa Cenníka vyveseného na recepcii a uverejnenú na internetovej stránke Hotela
3. Ak sa Klient neubytoval do 24,00 hod. prvého dňa dohodnutého poskytnutia Služieb a nebolo písomne, faxom, alebo prostredníctvom internetu dohodnuté inak, môže hotel zrušiť poskytnutie Služieb Klientovi.
4. Hotelom potvrdené poskytnutie Služieb je Klient oprávnený jednostranne zrušiť.
5. Za jednostranné zrušenie poskytnutia Služieb je Klient povinný zaplatiť Hotelu storno poplatok za podmienok a vo výške uvedených v bode 6 a 7 tohto článku.
6. Ak Klient oznámi Hotelu jednostranné zrušenie poskytnutia potvrdených Služieb do 18,00 hod. – 7 dní pred prvým dňom poskytnutia Služieb, Hotel neuplatňuje voči Klientovi storno poplatok a vráti mu depozit stiahnutý bankou automaticky z kreditnej karty.
7. Ak Klient oznámi Hotelu jednostranné zrušenie poskytnutia potvrdených Služieb po termíne uvedenom v bode 6 tohto Článku, vzniká Hotelu právo na storno poplatok. Výška storno poplatku je v prípade zrušenia rezervácie do 18.00hod. 3 dni pred dňom nástupu 50% z celkovej sumy pobytu, pri zrušení rezervácie po 18.00hod. 3 dni pred dňom nástupu vo výške 100% z celkovej sumy výšky pobytu.

Článok IV. Záverečné ustanovenia

1. Tieto všeobecné obchodné podmienky a právne vzťahy vzniknuté na ich základe sa riadia slovenským právnym poriadkom.
2. Pobyt Klientov v Hoteli upravuje Ubytovací hotelový poriadok, ktorý je pre nich záväzný. Ubytovací hotelový poriadok je umiestnený na recepcii Hotela.
3. Ak Klient poskytne banke akékoľvek informácie o svojej kreditnej karte, vrátane jej čísla, údaje slúžia ako garancia rezervácie a prostriedok na stiahnutie predpísaného depozitu, samotný proces platby za rezerváciu sa uskutočňuje priamo v hoteli. Pri konečnom vyúčtovaní bude výška depozitu odpočítaná ako záloha.
4. Klienti doručením Rezervácie Hotelu, jednostranného zrušenia poskytnutia Služieb, alebo ubytovaním v Hoteli potvrdzujú, že sú im tieto podmienky známe a že s ich obsahom súhlasia.
5. Tieto Všeobecné obchodné podmienky pre poskytovanie ubytovacích služieb v hoteli Solisko, nadobúdajú účinnosť dňom 1.9.2011.